0 NS322物理性能|午虎特种合金上海有限公司|公司新闻
午虎特种合金上海有限公司
产品总计:11   资讯:0篇  访问量:2448人次
网站导航 时代商务网 午虎特种合金上海有限公司 公司新闻 NS322物理性能
公司新闻
NS322物理性能
发布时间:2017-10-19        浏览次数:110        返回列表
NS322物理性能
密度 
g/cm3
熔点 
热导率 
λ/(W/m•℃)
比热容 
J/kg•℃
弹性模量 
GPa
剪切模量 
GPa
电阻率 
μΩ•m
泊松比 线膨胀系数 
a/10-6℃-1
9.2 1330
1380
11.1(100℃) 377 217   1.37   10.3(20~100℃)
» 产品搜索
 
  • 暂无分类
联系我们